Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Popis projektu

Cílem projektu je výrazná inovace 3 studijních oborů studijního programu Matematika, konkrétně bakalářského oboru Matematika a její aplikace, magisterského navazujícího oboru Matematika a její aplikace (MAP) a doktorského oboru Matematická analýza.

Bude upraven a aktualizován studijní profil budoucího absolventa oboru, na základě kterého bude inovována nabídka studijních předmětů. S využitím těchto inovací bude připravena žádost o změnu akreditace navazujícího magisterského studijního oboru MAP. Tato změna bude spočívat ve sloučení stávajícího akreditovaného magisterského studijního oboru MAP a MPM (Matematické a počítačové modelování). Toto sloučení přispěje ke zvýšení efektivnosti výuky a ke zkvalitnění studijní nabídky pro studenty, která bude prezentována formou modulární skladby. Do modernizace a realizace výuky budou zapojeni významní čeští i zahraniční experti.

V rámci projektu jsou dále plánovány následující výstupy

 • podpora praxí a stáží studentů u budoucích potencionálních zaměstnavatelů s cílem zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • realizace zahraničních stáží a studijních pobytů studentů a mobilit akademických pracovníků PřF UP zapojených do projektu, zvyšování odborných a jazykových kompetencí a rozšiřování zahraniční spolupráce
 • vzdělávání studentů a akademických pracovníků prostřednictvím odborných a vědeckých konferencí a workshopů, což bude pro studenty koncipováno jako volitelný předmět s odpovídajícím kreditovým ohodnocením
 • realizace pracovních seminářů v angličtině s pozvanými zahraničními odborníky, silnější zapojení studentů formou vzdělávání se ve výzkumné činnosti a mezinárodní spolupráce prostřednictvím kvalifikačních prací a školitelů doktorandů

Zdůvodnění potřebnosti

Důvody, které vedly k vytvoření žádosti o tento projekt, byly dány potřebami cílových skupin

 • zvýšit atraktivnost a kvalitu studia matematiky
 • ukázat širší možnosti aplikací matematiky
 • umožnit studentům kontakt s praxí
 • prohloubit spolupráci studentů a akademických pracovníků v odborné činnosti
 • dát studentům větší volnost v profilaci svého studia
 • navázat, resp. upevnit spolupráci se zahraničními odborníky
 • realizovat mezigenerační kontinuitu v cílové skupině akademických pracovníků
   
©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141