Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Klíčová aktivita 2 - Příprava inovované výuky a výuka inovovaných předmětů

V bakalářském a magisterském oboru Matematika a její aplikace budou experti a lektoři inovovat 29 stávajících předmětů a budou zavedeny 2 nové předměty. V rámci inovace vzniknou nové sylaby a bude modernizována náplň předmětů s ohledem na aktuální potřeby praxe. Bude také
zakoupena odborná literatura.

V současné době je náplní předmětu KMA/OP: Odborná praxe intenzivní spolupráce studenta s vedoucím diplomové práce. V rámci inovace tohoto předmětu bude organizátor praxí zabezpečovat praxe studentů ve firmách či podnicích našeho regionu, čímž bude zvýšena uplatnitelnost následných absolventů inovovaného studia na trhu práce.

V doktorském studijním oboru Matematická analýza budou experti inovovat sylaby a obsahy všech volitelných předmětů, budou vytvořeny nové semináře. Dále budou pro doktorandy každoročně organizovány workshopy popsané v klíčové aktivitě 5, které budou studentům také nabízeny formou volitelného předmětu. Do této činnosti budou také aktivně zapojeni významní čeští i zahraniční odborníci z praxe.

Práce s první cílovou skupinou bude probíhat při výuce studentů na inovovaných resp. nových přednáškách, cvičeních a seminářích, při konzultacích, individuálních pohovorech a na besedách se studenty.

Výstupem této klíčové aktivity bude

  1. celkem 31 inovovaných/nových předmětů pro bakalářský a magisterský navazující obor Matematika a její aplikace
  2. aktualizované popisy inovovaných/nových předmětů zavedené do studijní agendy STAG
  3. celkem 4 nové předměty v doktorském studijním oboru Matematická analýza
  4. odborné praxe studentů ve firmách našeho regionu, které budou probíhat v rámci inovace příslušného předmětu, celkem proběhne min. 6 praxí
  5. bude vydáno 5 publikací - skript pro inovovanou výuku

Druhá odborná praxe - Lachema Erba Group

18.03. 2015

Ve dnech 9.2. – 13.3. proběhla druhá praxe ve firmě Lachema Erba Group, Olomouc. Praxe probíhala v prostorách firmy Lachema a vzhledem k intenzivnějšímu průběhu též na půdě Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Studentky Laura...

Odborná praxe - Lachema Erba Group

30.05. 2014

Ve dnech 25. 2. 2014 do 15. 4. 2014 proběhla praxe ve firmě Lachema Erba Group, Olomouc Studenti se seznámili s následujícími oblastmi: Základy VB.NET, instalace potřebného programovacího prostředí...

Odborná praxe - Hella, s.r.o. Mohelnice

20.03. 2014

Ve dnech 3.2.- 14.2.2014 proběhla první odborná praxe ve firmě Hella s.r.o. Mohelnice. Studenti prošli oddělením: nákupu, kalkulací, patentů a byli zapojeni do provozu firmy Hella, s.r.o., kde získali zkušenosti v následujících oblastech: ...

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141