Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Cílová skupina

Popis cílových skupin

Cílové skupiny v rámci tohoto projektu jsou dvě. První cílovou skupinu tvoří studenti UP, tj. studenti tří inovovaných studijních oborů

 • bakalářského studijního oboru 1103R018 Matematika a její aplikace, studijní program B1101 Matematika
 • navazujícího magisterského studijního oboru 1103T018 Matematika a její aplikace, studijní program N1101 Matematika
 • doktorského studijního oboru 1101V014 Matematická analýza, studijní program P1102 Matematika (akreditován též v angličtině).

Z důvodu plánovaného sloučení dvou stávajících akreditovaných navazujících magisterských studijních oborů MAP (Matematika a její aplikace) a MPM (1103T013 Matematické a počítačové modelování, studijní program N1103 Aplikovaná matematika) budou do této cílové skupiny započítáni také studenti studijního oboru MPM a také studenti nově akreditovaného navazujícího magisterského oboru UP. V rámci volitelné výuky tvoří tuto cílovou skupinu také ostatní studenti UP a v případě specializovaných pracovních seminářů také studenti doktorského studia UP.

Druhou cílovou skupinu tvoří akademičtí pracovníci PřF UP, kteří budou podpořeni účastí na jednotlivých vzdělávacích akcích projektu.

Zapojení cílových skupin

Studenti budou do projektu zapojeni především účastí na inovované výuce, absolvováním zahraničních stáží a studijních pobytů. Dále se budou aktivně účastnit odborných a vědeckých konferencí na které vyjedou v rámci projektu.
Se studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia budou pořádány besedy o jejich dalších
studijních možnostech, o volbě oborů, o zahraničních stážích a studijních pobytech. Vzhledem k trendu nižších počtů studentů na matematických oborech bude kladen důraz na individuální přístup, zejména směrem k excelentním studentům. Formou pohovorů budou tito studenti získáváni pro doktorské studium. V rámci doktorského studia se pak budou také aktivně podílet na výuce předmětů pro studenty bakalářských resp. navazujících magisterských oborů.

Druhá cílová skupina, akademičtí pracovníci, si prostřednictvím zahraničních mobilit a aktivní účasti
na mezinárodních konferencích zvýší odborné a jazykové kompetence. Tyto zkušenosti pak využijí při inovaci výuky. Jako cílová skupina budou také podpořeni prostřednictvím účasti na vzdělávacích akcích (odborných workshopech) projektu.

Přínos pro cílové skupiny

Přínos pro první cílovou skupinu – studenty

 • rozšíření a zkvalitnění studijní nabídky
 • možnost užívání e-learningových studijních opor
 • získání kontaktu s praxí a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce

Přínos pro druhou cílovou skupinu - akademické pracovníky

 • vznik nové mezinárodní spolupráce ve výuce matematiky a vzdělávání v oblasti matematického výzkumu
 • zvýšení odborných a jazykových kompetencí
   

 

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141